X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

طرحواره درمانی

چهارشنبه 3 آبان 1391 ساعت 07:34

ناسالم وروانزاد است که زیر بنای سبک زندگی بشمار می روند. درحوزه ی شناختی تعاریف زیادی از طرحواره اراﺋه شده است به طور کلی طرحواره را همچون باور های بنیادینی تعریف می کنند که تشکیل دهندۀ دیدگاه فرد دربارۀ خود، جهان اطراف ودیگران است. سگال، باجمع آوری چندین پژوهش دربارۀ طرحواره ها تعریف زیر را ارائه می دهد «عناصر نظام مندی از واکنش ها وتجارب گذشته که پیکرۀ نسبتا منسجم وپایداری را از دانشی شکل می دهند که می تواند ادراک ها وارزیابی های بعدی راهدایت کند.»                                                                                          

 طرحواره درمانی، اصول ومبانی مکتب های شناختی- رفتاری، دلبستگی گشتالت، روابط شی، سازنده گرایی وروانکاوی رادرقالب یک مدل درمانی ومفهومی ارزشمند تلفیق کرده است.درمان طرحواره محور برای درمان بیمارانی که اختلال شخصیت مرزی،خود شیفته، اجتنابی، وابسته، وسواسی، اجباری، منفعل پرخاشگرونمایشی دارند بکار می رود. فنون درمان  طرحواره محورهمچنین برای جلوگیری ازعود افسردگی، اختلال اضطرابی، سوء مصرف موادوبرای درمان بدرفتاری روان شناختی وجسمی اختلال های خورد وخوراک ودرد مزمن می تواند به کار گرفته شود. مدل طرحواره محور تلفیقی ابتکاری از رفتاردرمانی شناختی با گشتالت بوسیله یانگ است این مدل درواقع گسترش مدل سنتی رفتار درمانی شناختی است که بیشتربررابطهً درمانی،تجربهً عاطفی و بحث اولیه زندگی تاکیددارد.

خلاصه ای ازهفت ویژگی بیمارانی که برای موفقیت درشناخت درمانی کوتاه مدت باید واجداین خصوصیات باشند:

1).بیماران بایک آموزش مختصربه احساسات خوددست می یابند.                       

 2).بیماربا یک آموزش مختصرمی تواندبه افکاروتصویرهای ذهنی خود دسترسی یابد

 3.درشناخت درمانی کوتاه مدت فرض برآن است که بیمارمساﺋلی قابل تشخیص دارد ومی توان آن مساﺋل را موردتوجه قرارداد.                                                                                          

  4).درشناخت درمانی کوتاه مدت فرض برآن است که بیمارمی تواندهمراه بادرمانگردریکسری جلسات کوتاه مدت ودریک رابطۀ مشارکتی شرکت کند.

5).درشناخت درمانی کوتاه مدت فرض برآن است که بیماربرای انجام تکالیف خانگی وبرای یادگیری راهبردهای خویشتنداری انگیزش کافی دارد.

6).فرض براین است که مشکلات موجود دررابطه درمانی مساله مهمی نیست که بخواهیم برآن متمرکزشویم.

٧).درشناخت درمانی کوتاه مدت فرض می شود که تمام شناخت واره ها[1]والگوی رفتاری می توانندازطریق تحلیل های تجربی،گفتمان منطقی،آزمایشگری،گام های تدریجی وتمرین تغییرکنند.

اما بیمارانی که دارای اختلال شخصیت هستند فاقد چنین خصوصیاتی اند وبرای درمان این افراد می توانیم از طرحواره درمانی استفاده کنیم

مثالی در مورد بیماری که این مفروضه در مورد او تبیین نمی شود.

سام یک وکیل 45ساله او ادعا کرد که هیچ احساس وفکری درمورد هیچ چیزی ندارد او چنین اظهار می کرد که در تمام اوقات در یک حالت کرختی وبی حسی عاطفی به سر می برد وچندین علامت اضطراب رانیز تجربه می کند اما می گوید که قبل از اضطراب وبی حسی عاطفی، هیچگونه فکری از ذهن او نمی گذرد او خیلی باهوش وخوددار به نظر می رسید کار کردن با چنین بیماران به شیوۀ شناخت درمانی کوتاه مدت درمانگر رابا مشکل زیادی روبرو می کند، براساس گزارش بیمار او هیچگونه افکار خودایندی را که با علائم اضطرابی ربط داشته باشد تجربه نمی کند علاوه براین به نظر می رسید که هیچگونه واقعۀ برانگیزان خاصی که این علائم را موجب شده باشد وجود ندارد.

نظریه طرح واره

 به منظورمفهوم سازی ودرمان کامل تربیماران مبتلا به اختلال شخصیت پنج سازه ی نظری زیربرمدل کلاسیک شناخت درمانی کوتاه مدت بک وهمکارانش اضافه شده اند.

طرحواره های  ناسازگار اولیه

  شناخت درمانی کوتاه مدت به طورعمده برسه سطح ازپدیده های شناختی تمرکزدارد.1) تحریف های شناختی 2) افکارخودآیند3) مفروضه های زیربنایی. تاکید مابرعمیق ترین سطح شناخت یعنی طرحواره های ناسازگاراولیه است.طرحواره های ناسازگاراولیه یعنی موضوعات ثابت ودرازمدتی که دردوران کودکی بوجودمی آیند،به زندگی بزرگسالی راه می یابندوتاحدزیادی ناکارآمدند.این طرحواره هاالگویی برای پردازش تجارب بعدی محسوب می شوند

خصوصیات طرحواره های ناسازگاراولیه :

1) طرحواره های ناسازگاراولیه باورهاواحساس های غیر شرطی درباره خودمان هستندودراثرارتباط با محیط ایجاد شده اندطرحواره هاحقایقی پیشینی محسوب می شوندکه ضمنی می باشند وخوب عمل می کنند.                                         

 2) طرحواره های ناسازگاراولیه خودتداوم بخش اند، وبنابراین دربرابرتغییرمقاومت می کنند.به دلیل اینکه طرحواره هادرابتدای زندگی بوجودآمده انداغلب بنیاد وپایۀ مرکزی خودپندارۀ فردوادراک اوازمحیط محسوب می شوند.این طرحواره هاکارخودراازروی عادت وبه راحتی انجام می دهندوهنگامی که با چالش روبروشوند، فردبرای این که صحت ودرستی این طرحواره هاراحفظ کنداطلاعات راتحریف می نماید.                                                                                                                                                                                                                         3) طبق تعریف، طرحواره های ناسازگار اولیه باید به صورت مکرروبه میزان زیادی ناکارآمدباشند.فرض مااین است که این طرحواره هابه صورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث بروز مشکلات وناراحتی هایی نظیرافسردگی، آسیگمی، تنهایی یاروابط مخرب، بی کفایتی درعملکردشغلی،و..........می شود.                                                                                                          

  4 ) طرحواره های ناسازگاراولیه معمولاتوسط وقایعی در محیط فعال می شوند که به آن طرحوارۀ خاص مربوطند                                                                                                                              

  برای مثال، هنگامی که می خواهیدیک کار مشکل را با نهایت دقت انجام دهید، طرحوارۀ مذکورظاهر شده وشروع به فعالیت می کند. بدنبال فعالیت طرحواره، افکاری نظیر«من نمی توانم این کارراانجام دهم»،«من شکست می خورم »و«من ازخودم یک احمق می سازم »ظاهر می شوند.این افکارمعمولاباسطح بالایی از برانگیختگی عاطفی همراه اندودراین مورد خاص فرد اضطراب را تجربه خواهد کرد.                                                                                                                                               

    5) نهایتا اینکه بنظر می رسد طرحواره های ناسازگار اولیه ازتعامل خلق وخوی فطری کودک با تجارب ناکارآمد اوباوالدین، خواهروبرادرها، همسالان درطی سالهای اولیۀ زندگی به بوجودمی آیند.اغلب این طرحواره هابیش از آنکه نتیجۀ رخدادهای آسیب زای جداگانه ای باشند، ناشی از الگوهای مداوم تجارب آزاردهنده بااعضای خانواده وهمسالان هستند که به نوبۀ خودباعث افزایش استحکام وانعطاف ناپذیری طرحواره ها می گردند.                                                                                                                                           

    برای مثال: کودکی رادرنظر بگیریدکه اگر درانجام کارهای درسی طبق معیارهای والدین عمل نکند، باانتقادات مکررآنها روبرومی شود. چنین کودکی این آمادگی راپیدا می کندکه طرحواره ی شکست را درخود بوجود اورد.هجده طرح وارۀ ناسازگار اولیه موردشناسایی قرارگرفته اند.                                                                                                                               این هجده طرحواره موضوعاتی را دربرمی گیرند که مااغلب درکارهای بالینی مان دربیماران مضمن خود مشاهده کرده ایم اغلب بیمارانی که تحت روان درمانی قرار گرفته اند یک یا چند ازاین طرحواره های مرکزی را دارند.علاوه براین، هرطرحواره می تواند بصورت مختلفی نمایان شودو به چندین طرحوارۀ دیگرتقسیم گردد.                                                                                                                                         

 طرحواره ها مطابق پنج نیازتحولی کودک به پنج حوزه ی وسیع تقسیم می شوند وفرض ما این است که ارضا نمی شود. به طور خلاصه کودکان پنج تکلیف اولیه دارند:1) پیوند وپذیرش2) خودگردانی وعملکرد3) محدودیت های واقع بینانه4)خود جهت مندی 5)خودبیانی وخود انگیختگی ولذت

 هنگامی که والدین ومحیط اجتماعی در حدبهینه ومطلوب باشند،کودکان به شیوه ای سالم در این پنج زمینه رشد می کنند.با این وجود اگر والدین ومحیط اجتماعی در حد بهینه ومطلوب نباشند ،کودک نسبت به ایجاد طرحواره های ناسازگار اولیه دریک یا چند حوزه از آنها آسیب پذیرمی شود.  این طرحواره ها سپس درطی زندگی ادامه می یابندواصولی را برای عملکرد شناختی، هیجانی ورفتاری سازماندهی می کنند.               

حوزه های طرحواره ها وخاستگاه های آن ها                       

در رابطه با خاستگاه های این طرحوارها پنج تکلیف تحولی اساسی وجود دارد که ما معتقدیم کودک برای رشد سالم باید آنها را انجام دهد. اگرهرکدام ازاین تکالیف انجام نشود، فرد درعملکردش دریک یا چندحوزه از این طرحواره ها مشکل پیدا می کند:1) بریدگی وطرد 2) خودگردانی وعملکرد مختل 3) محدودیت های مختل 4) دیگر جهت مندی 5) گوش به زنگی بیش از حد وبازداری. وقتی این طرحواره ها بوجود بیایند رشد وتحول کودک دریک یاچند حوزه متوقف میشود.

نظام زیستی وخلق وخو

  قبل ازاینکه درمورد حوزه های فردی صحبت کنیم، باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که بدون شک  نظام زیستی وخلق خو درایجاداین طرحواره ها نقش مهمی بازی می کنند.                                  

برای مثال کودکی که ذاتاٌ مضطرب است ممکن است درحرکت ازسمت وابستگی به خودگردانی با مشکلات بیشتری روبرو شود.بازبه همین نحو، اگر کودکی ازلحاظ فطری کمرو باشد نسبت به کودکی که این گونه نیست، می تواند برای ایجاد طرحوارۀ انزوای اجتماعی آمادگی بیشتری داشته باشد.توانایی کودک برای انجام هر کدام از این تکالیف تحولی که بعداَ بصورت خلاصه بیان می شود تاحدی درگرو خلق وخوی ذاتی کودک،وتاحدی درگرو شیوه ی تعلیم وتربیت پدر ومادر وتاثیرات اجتماعی ای است که کودک با آنها بزرگ شده است با این وجود در بخش های باقیمانده، ما فرض می کنیم که کودک هیچگونه صفت زیستی ویژه ای ندارند که بتواندبه نحو موثری برانجام این تکالیف از سوی کودک تاثیر بگذارد.                                                                                                                                               بنابراین ما برنقش والدین، خواهروبرادرها وهمسلان کودک در ایجاد طرحواره های ناسازگار اولیه تاکید می کنیم.

  بریدگی وطرد

   پیوند یعنی این احساس که فرد به شیوهای پایدار، مداوم وتوام بااعتماد، بادیگران ارتباط دارد.یکی ازانواع پیوندهاصمیمیت یارابطۀ عاطفی نزدیک با شخص دیگر است.دومین شکل پیوند یکپارچگی اجتماعی است: حس تعلق وجور شدن با یک گروه مانند دوستان، خانواده یاجامعه.یکپارچگی اجتماعی درصورتی افزایش می یابد که فرداعتقاد داشته باشدگروه آن هااز لحاظ اجتماعی دلخواه ومحبوب است وان ها هم نظر مشابهی درمورد سایر مردم داشته باشند.           پذیرش یعنی اینکه فرد دوست داشتنی، قابل قبول ومورد علاقۀ دیگران است وارزشش را دارد که با توجه، عشق واحترام دیگران روبرو شود.کودکانی که مورد پذیرش قرارنمی گیرند احساس می کنند طرد شده اند به منظور ایجادحس پیوند، کودک نیازمند دریافت عشق ومحبت قابل اعتمادازسوی پدر ومادر است.این کار باعث می شود که کودک احساس کند از او مراقبت می شود.کودک به یک محیط خانوادگی ایمن بدون درگیری زیادنیاز دارد.اونیازمندعشق وتوجه از سوی خواهر ها وبرادرهایش است.والدین باید کودکان را به داشتن روابط اجتماعی با کودکان دیگر تشویق کنند.   

 نهایتا این که برای ایجاد حس پیوند،کودک از سنین کودکی تا نوجوانی،به تجارب موفقیت آمیزاجتماعی با افراد هم سن وسال درگروه ها نیازمند است.                                                                                                                                                    به منظور ایجاد حس پذیرش بجای طرد کودک نیازمند دریافت عشق و احترام از والدین وخواهرـ برادرهاوپذیرش اجتماعی از سوی همسالان خود می باشد.                                                                                                                                                هنگامی که کودکان چنین محیط امنی همراه باعشق، همدلی،توجه، احترام وتجارب مثبت اجتماعی نداشته باشند، آماده اند که طرحواره های مرتبط بابریدگی وطرد را کسب نمایند.  اینگونه طرحواره ها شامل موارد زیر می باشد:رهاشدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، محدودیت های هیجانی، نقص/ شرم ،وانزوای اجتماعی / بیگانگی.کودکان هنگامی مستعد ایجاد این طرحواره ها می شوند که از سوی والدین عشق، محبت،احترام وپذیرش را به قدر کافی دریافت نکنند.برخی اوقات این حالت هنگامی رخ می دهد که والدین بمیرند، یابرای همیشه خانه را ترک کنند، یا این که کودک در چند سال اول زندگی به کرات ازسوی والدین ترک شود. طرد هنگامی ایجاد می شودکه کودک ازسوی والدین با انتقاد مواجه شود یا احساس کند که ناخواسته است ویااینکه فکر کند از سوی همسالانش طرد شده است این طرحوار ه ها همچنین می توانند هنگامی بوجودبیایند که کودک فاقد ویژگی هایی است که ازنظر اجتماعی جذاب وبرای جنس مقابل قابل پذیرش هستند ومطلوب پنداشته می شوند یا اینکه هنگامی که علاﺋق کودک   مناسب با جنسیتش نمی باشد.                                                                                                                                 سرانجام این طرحواره هنگامی ممکن است به بوجود آید که والدین یا همسالان کودک با اوبد رفتاری کنند یا به او دروغ بگویند یا سرش کلاه بگذارند.

  خود گردانی و عملکرد مختل

خودگردانی یعنی حس این که فرد می تواند در جهان به طور  مستقل و بدون حمایت مداوم از سوی دیگران  عمل کند. افراد خودگردان یک حس هویت فردی می سازندو یاد می گیرند که از والدین جدا زندگی کنند و در جهان خارج از خانواده  زنده بمانند .آن ها از نظر ذهنی، جسمی و روانشناختی از خودشان حس یکپارچگی و کنترل درونی دارند. نهایتا اینکه افراد خودگردان  معتقدند که محیطشان  نسبتا امن است و زیاد نگران تهدید نیستند. عملکرد، به توانایی فردبرای انجام موفقیت امیز تکالیف در مدرسه وکاراشاره دارد.

به منظور پرورش حس کفایت و خودگردانی،کودکان باید به عمل مستقل و انجام امور مدرسه بدون کمک زیادی از جانب والدین تشویق شوند .ان ها باید اطمینان پیدا کنند که افرادی سالم، قوی محکم وباکفایت هستندواین که جهان نسبتا امن است. در نهایت باید به کودکان مسئولیت داد تا خودشان آن را انجام دهند و احساس کنندکه تصمیم ها وقضاوتهایشان اعتبار دارد.                                                                                                                               

 وقتی که والدین در فراهم سازی محیطی که خودگردانی را تشویق می کندشکست بخورند یکی از چهار طرحوارۀ مربوط به خودگردانی وعملکرد ممکن است درکودکان ایجاد شود.  این طرحواره ها عبارتند از : وابستگی / بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیماری، خود تحول نیافته /گرفتار، وشکست .   این طرحواره ها حتی هنگامی که والدین بیش ازحد ازکودک محافظت می کنند مثلا با هشدار دادن مداوم در مورد خطرات و زیان ها، نیز ممکن است به وجود بیاید. وقتی که کودکان مشاهده می کنند که والدینشان به طور مدام و بی جهت نگران هستند یا هنگامی که به کودکان به قدرکافی مسئولیت های مستقل سپرده نمی شودنیز خودگردانی می تواند با مشکل مواجه می شود بسیاری از والدین هنگامی که کودکانشان به یک مشکل جزئی بر می خورند به آن ها کمک می کنند. حالت کاملا بر عکس این نیز منجر به مشکلاتی در وابستگی می شود، وقتی کودکان برای انجام کاری از سوی والدین به ندرت کمک دریافت می کنند و والدینشان کمترین هدایت یا راهنمایی را به کودکان می دهند. مشخص است که این افراط و تفریط ها – چه انجام هر عملی برای کودک و چه دادن کمترین راهنمایی و کمک به کودک  می تواند به بروز مشکلاتی در خود گردانی منجر شود.

محدودیت های مختل

 اصطلاح «محدودیت های واقع بینانه » به ظرفیت فرد برای داشتن انضباط، کنترل تکانه ها، وتوجه به نیاز های دیگران درحد لازم و مناسب اشاره دارد.نکته خیلی مهم این است که کودک محدودیت ها را درک نماید،واین کار هنگامی عملی می شود که والدین خیلی اسان گیر نباشند.کودکان از محدودیت های واقع بینانه در مورد رفتار هایشان سود می برند، زیرا می توانند خویشتن داری را یاد بگیرند  و به فکر دیگران نیز باشند. طرحواره های استحقاق/ بزگ منشی و خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی و قتی به وجود می ایندکه کودکان بااسان گیری افراطی ازسوی والدین مواجه شوند، به خاطرانجام کاری مورد تحسین بیش ازحد قرار گیرند، به ان ها اجازه داده شود که بدون در نظر گرفتن نیازهای دیگران هر کاری که می خواهند انجام دهند ویاد نگیرندکه هررابطه مستلزم مشارکت و عمل متقابل است وهمچنین به این نکته پی نبرند که چگونه سر خوردگی یا ناکامی خود را بروز دهند. می توان گفت که این کودکان تافتۀجدا بافته بوده و محدودیت ها ی بسیار اندکی برایشان تعیین شده است.

دیگر جهت مندی

 برای رشد سالم، این نکته خیلی مهم است که کودکان یاد بگیرند نیاز ها و هیجان های ویژه خودشان را بدون ترس بی جهت از تلافی یا احساس گناه بیان کنند. به منظور ایجاد یک حس سالم از خود جهت مندی، کودکان نیاز دارند که والدینشان تشویقشان کنندتا ان ها نیازهای خود گردانی خودشان را به شیوه مناسب بیان کنند و طبق این نیاز ها و بدون احساس محدودیت بی مورد، تنبیه یا محروم شدن از حمایت والدین، عمل کنند.                                                                           

     درخانواده هایی که از دیگر جهت مندی ناسالم حمایت می کنند،کودکان یاد می گیرند که به تمایلات، احساسات و پاسخ های دیگران بیش از حد اهمیت دهند؛ به طوری که باعث  نادیده گرفتن  نیازهای سالم و مشروع خودشان می شود.  آن ها این کاررا برای بدست آوردن عشق وتایید والدینشان، تداوم ارتباط واجتناب از انتقام انجام می دهند.کودکانی که چنین مشکلاتی دارند معمولا هشیاری، خشم وخواسته های طبیعی شان، از جمله علاقه مندیشان را واپس زنی می کنند. آن ها ممکن است خود را طبق انتظارات دیگران سازگار کنند.

والدینی که این کودکان را بصورت مشروط می پذیرند باعث ایجاد مشکل در چند حوزه می شوند:کودکان یاد می گیرند جنبه های مهمی از خودشان را واپس زنی کنند. اغلب والدین به نیازها وتمایلات عاطفی خودشان بیشتراهمیت می دهندتا نیازها واحساسات ویژۀ کودکانشان، این الگو منجر به شکل گیری طرحواره هایی دراین زمینه می شوند: اطاعت، ایثار، وپذیرش جویی/ جلب توجه.

گوش به زنگی بیش از حد وبازداری

کودکان راباید تشویق کرد تااحساسات، تکانه ها وانتخاب های خود را با خود انگیختگی بیان کنند. برای کودکان خیلی سخت است که گوش به زنگ احتمالی باشندیا نگران این باشند که نتوانند انتظارات را برآورده کنندیا قواعد سفت وسخت را رعایت نمایند. هنگامی که کودکان گوش به زنگی بیش از حدو بازداری را یادبگیرند اغلب خوشحالی ، خود بیانی، آرامش ولذت آنها ازبین می رود.    

 والدینی که دراین زمینه مشکل بوجود می آورند اغلب عبوس، خشک وسخت گیر وتنبیه کننده اند. آن ها تاکید زیادی بروظیفه شناسی، بی نقص گرایی، دنباله روی از قوانین واجتناب از اشتباه دارند. زندگی اگر با بدبینی ونگرانی همراه شود می تواندلذت خودش را از دست بدهد. هنگامی که از کودک کاری خواسته می شود که منطقااز توان اوخارج است وقتی که می فهمد که هر کاری کند باز هم کم است، بامشکلاتی روبرو می شود. این والدین اولویت بسیار بیشتری برای پیشرفت قاﺋلند تابرای خوشحالی.                                                                                                                                   کودکان اغلب احساس می کنند تنها راهی که آنها می تواننداز ان طریق عشق چنین والدینی رابدست بیاورند این است که موفقیت های بزرگی کسب کنند.والدینی که چنین رفتارهایی راانجام می دهند می توانند باعث ایجادهرکدام از چهار طرحواره این حوزه شوند: منفی گرایی/ بدبینی، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه/ عیب جویی افراطی، تنبیه.


منبع: طرحواره‌درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی)، تألیف جفری یانگ، ژانت کلوسو و مارجوری ویشار، ترجمه‌ی حسن حمیدپور و زهرا اندوز. تهران، ارجمند.

نظرات (4)
چهارشنبه 10 آبان 1391 ساعت 22:54
سلام دوست عزیز.
من خیلی خوشحالم با وبتون آشنا شدم چون خیلی بدردم خورد..
یه خواهشی دارم میشه یه مقاله ازخانواده درمانی بذارید که ماله ساله 2012 باشه؟
مثه مقاله ی شماره 11 .. سه پست قبل باشه؟
راستش من به اون سایتی که ماله اون مجله هائم هست رفتم ولی بدتر گیج شدم....
میشه کمکم کنید خیلی نیاز دارم..
دیگه واقعاً مخم پوکیده بس که دنبالش گشتم..
خواهش میکنم کمکم کنید..
امتیاز: 1 1
پاسخ:
سلام دوست عزیز
در رابطه با چه موضوعی باشد؟
موضوع رو بگید تا براتون در وبلاگ بزارم
پنج‌شنبه 11 آبان 1391 ساعت 18:24
سلام امکانش هست مراحل یک پروپوزالو بگید؟دارم پروپوزالمو می نویسم ممنون میشم مراحلشو بهم بگین.مقدمه،بیان مسئله،اهمیت وضرورت پژوهش ...ترتیب بقیه شو نمیدونم بهم میگین؟ممنون
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام
باشه
شما می تونید در پست بعدی دریافت کنید
سه‌شنبه 22 مهر 1393 ساعت 09:21
سلام خسته نباشید ، من در زمینه طلاق و خیانت برای پایان نامه کارشناسی ارشد به دنبال موضوع خوب هستم . ممنون میشم اگر در این زمینه کمک و راهنمایی بفرمایید. دانشجوی ترم آخر مشاوره خانواده (مینا)
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 13 بهمن 1394 ساعت 19:31
با سلام من دانشجوی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه تهران هستم لطفا در زمینه شبکه های اجتماعی یا اختلالات یادگیری کمک و راهنمایی بفرمایید.
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد